Súhlas so spracovaním osobných údajov

Nakoľko v súvislosti s vyplnením kontaktného formulára na webovej stránke www.bktsummit.online (ďalej len „kontaktný formulár“) dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vám týmto ako dotknutej osobe poskytnúť informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a Vašich právach v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 01.07.2019.

1.Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť AltTag Media s.r.o. so sídlom Starhradská 18, 851 05 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 46168974, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č.73380/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Účel spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu. V prípade neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov Vás nemôžeme spätne kontaktovať.

3. Zdroj spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás na základe vyplneného kontaktného formulára.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie Vašich osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa je založené na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden konkrétny účel v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, e-mail a ďalšie informácie, ktoré sú obsahom správy.

6. Kategórie dotknutých osôb
Kategóriami dotknutých osôb sú osoby, ktoré vyplnili kontaktný formulár.

7. Oprávnené osoby
Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.

8. Podmienky likvidácie osobných údajov 
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutne nutnú pre uskutočnenie predmetnej komunikácie s Vami, nie však dlhšie ako tri mesiace po poslednom kontakte s Vami. Vaše osobné údaje uchovávame do uplynutia doby trvania súhlasu alebo do odvolania súhlasu, a to podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Po uplynutí doby trvania súhlasu alebo odvolaní súhlasu budú tieto údaje zlikvidované (vymazané).

9. Zoznam príjemcov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje a sprístupňuje osobné údaje
Emailová databáza osôb zaregistrovaných na bkt.summit 2024 je sprístupnená partnerom konferencie.

REHAU, s.r.o.
Kopčianska 82A, 850 00 Bratislava

IČO: 31364217
DIČ: 2020319785
IČ DPH: SK2020319785

Viessmann, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8377/B
Konateľ: Ing. Miroslav Janda

IČO: 31388841
DIČ: 2020330191
IČ DPH: SK2020330191

ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory
IBAN: SK04 8370 0000 0023 0144 9126
IČO: 35 798 840
DIČ: 2020281098
IČ DPH: SK2020281098

KLIMAK, s.r.o.

Adresa: Štúrova 165, 949 01 Nitra

IČO: 36545198 DIČ: 2020153729

IČ DPH: SK7120000030

10. Zverejnenie osobných údajov
Vaše osobné údaje nezverejňujeme.

11. Cezhraničný prenos osobných údajov
Vaše osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného spracúvania alebo prenosu. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

12. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov
Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

 

Súhlas so zasielaním newslettra

1. ldentifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť AltTag Media s.r.o. so sídlom Starhradská 18, 851 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 46168974, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č.73380/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Účel spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vás mohli zaradiť do databázy a zasielať informácie a novinky o činnosti prevádzkovateľa.

3. Zdroj spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás na základe vyplneného kontaktného formulára a kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie Vašich osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa je založené na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden konkrétny účel v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: e-mail.

6. Kategórie dotknutých osôb
Kategóriami dotknutých osôb sú osoby, ktoré kliknutím na tlačidlo „Odoberať novinky“ súhlasili so zasielaním newslettra.

7. Oprávnené osoby
Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.

8. Podmienky likvidácie osobných údajov
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, uchovávame iba po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného udelenia súhlasu. Vaše osobné údaje uchovávame do uplynutia doby trvania súhlasu alebo do odvolania súhlasu, a to podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Po uplynutí doby trvania súhlasu alebo odvolaní súhlasu budú tieto údaje zlikvidované (vymazané).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a zrušiť tak zasielanie newslettera. Využiť môžete odkaz umiestnený v dolnej časti každej správy obsahujúcej zaslaný newsletter (odkaz je spravidla označený ako „odhlásiť sa“, „zrušiť odber noviniek“ a pod.) alebo nám poslať e-mail na roman@alttag.media.

Odvolaním súhlasu so zasielaním newslettera nie sú dotknuté prípadné iné súhlasy, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli.

9. Zoznam príjemcov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje a sprístupňuje osobné údaje
Vaše osobné údaje v súvislosti s používaním online aplikácie SMARTEMAILING – SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, sp. zn. B 7559 vedená u Krajského soudu v Brně a jsme poskytovatelem služby SmartEmailing.

10. Zverejnenie osobných údajov
Vaše osobné údaje nezverejňujeme.

11. Cezhraničný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú predmetom cezhraničného spracúvania alebo prenosu. Vaše osobné údaje sú avšak spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky a Českej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

12. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov
Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

 

Práva dotknutej osoby

  • Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  • Právo na prístup

Na požiadanie máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

  • Právo na opravu

Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

  • Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nesprávne alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  • Právo na prenosnosť údajov

   Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  • Právo na námietku

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa písomne na adrese: Starhradská 18,  851 05 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adrese: roman@alttag.mediaS prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

Moderný koncept zdroja chladu a tepla pri použití s plošnými sálavými systémami

Predstavujeme inovatívny pohľad na vysoko efektívnu výrobu chladu, preskúmame aplikáciu najnovších technológií chladiacich zariadení s vysokou sezónnou účinnosťou a ekologických chladív s nízkym GWP (Global Warming Potential). Naša prezentácia sa zameriava na vplyv týchto technologických inovácií. na návrh a realizáciu plošného systému chladenia. Prostredníctvom analýzy predstavíme, ako táto kombinácia faktorov prispieva k efektívnosti a ekologickej udržateľnosti v oblasti chladenia.

Iconic London projects with BKT / TABS - White Collar Factory , Freatherstone Building, and Tate Modern

Ikonické londýnske projekty s BKT / TABS - White Collar, Freatherstone Building a Tate Modern

Why TABS is chosen by large developers in London? The journey, the challenges and how TABS is incorporated into the functionality and aesthetic of these buildings. How the client benefits from low carbon building and low operational costs and the tenants benefits from the holistic approach giving a high quality work activity space..

Prečo je BKT obľubenou voľbou medzi developermi veľkých budov v Londýne? Cesta, výzvy a ako sa BKT zapája do funkcie a estetiky týchto budov. Ako klient profituje z nízkouhlíkovej výstavby a nízkych prevádzkových nákladov a ako nájomníci profitujú z celostného prístupu, ktorý im poskytuje kvalitný pracovný priestor.

Budovy pre budúcnosť: Legislatíva EU o energetickej hospodárnosti

Príspevok prinesie prehľad o mieste kvality vnútorného prostredia budov v aktuálnych programoch podpory obnovy budov na Slovensku. Zároveň pomenuje kľúčové zmeny, ktoré prinesie začínajúca transpozícia revidovaných smerníc EÚ o energetickej hospodárnosti budov a o energetickej efektívnosti.

Uplatnenie udržateľných technológií a ESG z pohľadu developera

Horúcou témou dnešných dní pre súkromných developerov je vplyv EU Taxonómie a ESG na navrhovanie aj prevádzku budov. Týka sa to vo významnej miere zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a dekarbonizácie, ale súčasne je dopyt aj po zabezpečení vyššieho komfortu a zdravého vnútorného prostredia. Využitie udržateľných technológií a obnoviteľných zdrojov energií v kombinácii so smart riešeniami sú už preto nevyhnutnosťou. Pre developerov to znamená zásadný obrat v myslení, o čom bude aj tento príspevok.

Ako môže byť navrhnutá moderná strojovňa vo veľkom bytovom dome s BKT

Porozprávame Vám príbeh o pionierskom počine – návrhu strojovne, zdroja chladu a tepla pre veľký bytový dom s BKT v spolupráci s odborníkmi z MHTH. Ako sa náš projekčný tím zhostil tejto unikátnej výzvy a čím si v procese tvorby koncepcie prechádzal. Odprezentujeme Vám výsledok tohto náročného procesu s jeho všetkými pracovnými režimami.

15 rokov skúseností s tepelnými čerpadlami voda/voda a BKT v administratívnej budove Viessmann

Aké benefity a úskalia priniesli moderné technológie, ktoré pre 15 rokmi významne predbehli technologický štandard na Slovensku pred 15 rokmi? V príspevku sa podelím o dlhodobé praktické skúsenosti s prevádzkou a údržbou administratívnej budovy s inštalovaným systémom BKT pre vykurovanie a chladenie, ktorého zdrojom energie je systém tepelných čerpdiel voda/voda.

Je povrchová geotermická energia výhodná pre progresívne koncepty vykurovania a chladenia ako BKT?

Príspevok sa zaoberá možnosťami a výhodami využívania povrchovej geotermálnej energie na vykurovanie a chladenie budov pomocou technológie BKT (TABS). Geotermálna energia z povrchových vrstiev zeme sa javí ako ideálny, stabilný a ekologický zdroj tepla a chladu pre BKT systém, ktorým možno ďalej výrazne znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov.

Dynamická simulácia rezidenčného komplexu ako nástroj zvyšovanie udržateľnosti pri návrhu budov

Príspevok približuje aplikáciu pokročilých postupov integrovaného navrhovania pri návrhu bytového komplexu za špecifických okrajových podmienok. Predstavuje postup tvorby koncepčného návrhu, energetického modelu a využitia výstupov simulácie pre dimenzovania zdroja tepla a chladu. Zdroj tepla a chladu pre navrhnutý BKT systém využíva zriedkavú synergiu CZT a inovatívnych dvojstupňových TČ Voda-voda slovenskej výroby. Otvára diskusiu o prínosoch Integrovaného navrhovania k možnostiach projektantov hľadať pre klienta nákladovo optimálne a udržateľnejšie riešenia návrhu budov.

Plytká geotermálna energia - nízkouhlíkový potenciál pre zdroj tepla a chladu. Teória a prax plytkých geotermálnych vrtov pre tepelné čerpadlá zem / voda

Príspevok predstaví teoretické princípy a prax využitia nízkouhlíkového potenciálu využitia územia pre systémy zdroja tepla a chladu vo forme plytkých geotermálnych vrtov pre tepelné čerpadlá zem / voda. Legislatívne požiadavky v procese projektovania, územného plánovania a povoľovania systémov na báze geotermálnych vrtov pre tepelné čerpadlá zem / voda. Praktické ukážky realizácie plytkých geotermálnych vrtov pre tepelné čerpadlá zem / voda na území SR, problémy a výzvy počas ich realizácie.

Certifikácia budov WELL, keď je zdravie a pohoda užívateľa na prvom mieste

Ľudia v súčasnosti trávia viac ako 90 % svojho času v uzavretých priestoroch. Vnútorné prostredie má hlboký vplyv na naše celkové zdravie, pohodu a ovplyvňuje ho množstvo faktorov. WELL je popredným nástrojom na zlepšenie zdravia a pohody v budovách na celom svete. Táto certifikácia nielen pomenúva a hodnotí ako známy LEED a BREEAM, ale aj verifikuje meraniami výkonnosť jednotlivých faktorov.

Importance of thermal comfort in Administration Buildings - Results and findings based on Study for Heating and Cooling in Administration Buildings

Dôležitosť tepelnej pohody v administratívnych budovách - Výsledky a zistenia založené na štúdii vykurovania a chladenia v administratívnych budovách.

Thermal Comfort in Office Buildings is a basic topic in technical design. Based on a study we examine which technologies are most effective and constructive. Why is cooling so important especially for offices? How to get energy-efficiency and thermal comfort in line? In this speech you will find the most important answers and informations to optimize your projects. 

Tepelná pohoda v administratívnych budovách je základným kameňom projekčného návrhu. Na základe štúdie preskúmame, ktoré technológie sú najúčinnejšie a zmysluplné. Prečo je chladenie tak dôležité najmä pre kancelárie? Ako zosúladiť energetickú efektivitu a tepelnú pohodu? V tomto príspevku nájdete najdôležitejšie odpovede a informácie na optimalizáciu vašich projektov.

Malé mesto, veľká výzva. Cesta k udržatenému energetickému konceptu novej štvrte Mayer v Malackách

Dá sa navrhnúť, naplánovať a napovoľovať nová mestská štvrť tak, aby zodpovedala dobe, ktorá príde o desať rokov, a to v prostredí, ktoré zodpovedá skôr dobe spred desiatich rokov? Boris Hrbáň zo spoločnosti Imagine podá správu o neľahkom hľadaní cesty z minulosti do budúcnosti pri rozvoji územia.

Energy monitoring of the sustainable residential project Wientalterrassen

Monitoring energetického systému na udržateľnom rezidenčnom projekte Wienthalterassen

The residential project “Wientalterrassen” by WBV-GPA has a usable area of approximately 22,600 square meters. All apartments are temperature-controlled throughout the year using thermal component activation. The heating and cooling supply is provided 100% by heat pumps, utilizing geothermal energy, solar power, wastewater, and the waste heat from the technical room as heat sources. The initial operational years of the building are accompanied by comprehensive monitoring. The presentation summarizes the results and findings of the first operational year.

Projekt bytového domu „Wientalterrassen“ spoločnosti WBV-GPA má užitočnú plochu približne 22 600 m². Všetky byty sú celoročne temperované systémom BKT – TABS. Zdrojom tepla a chladu sú na 100 % tepelné čerpadlá, ktoré využívajú ako zdroj tepla zem, slnko, odpadovú vodu a odpadové teplo z technickej miestnosti. Prvé roky prevádzky budovy sú sprevádzané rozsiahlym monitorovaním. Prednáška zhrnie výsledky a poznatky z prvého prevádzkového roka.

Využití technologie BKT ve veřejném a soukromém sektoru

Objevte moderní systém vytápění a chlazení BKT, známý také jako TABS (thermally activated building structures). Naše prezentace představí inovativní využití této technologie v praxi na projektech Mateřské školy Treperka a waldorfské Semily (veřejný sektor) a RD Dražka (soukromý sektor). Prozkoumáme, jak BKT přináší ekologická řešení, úspory investic a zajišťuje optimální prostředí pro vytápění a chlazení v moderních stavbách.

Skúsenosti s prevádzkou stropného vykurovania a chladenia v bytovom dome

V príspevku sa zameriame na skúsenosti s prevádzkou stropného vykurovania a chladenia v bytovom dome. Predstavíme vlastnosti, výhody a nevýhody aplikovaného systému, ktorý zabezpečuje komfort spotrebiteľa a hodnotu za peniaze. Analyzujeme vplyv stropného vykurovania a chladenia na energetickú efektivitu, kvalitu vnútorného prostredia a spokojnosť obyvateľov.

CRH - Danucem / Beton - CO2 Bilancia betonu?? Prispevok TABS k zlepseniu ekobilancie betonu

Doplníme

Realizácia tepelených čerpadiel voda/voda a BKT systému v polyfunkčnej budove v Malinove

Prednáška sa zameriava na skúsenosti a výzvy, ktoré sa vyskytli pri realizácii projektu administratívnej budovy s temperovaným betónovým jadrom BKT a tepelným čerpadlami voda / voda. Príspevok je založený na príklade reálnej administratívnej budovy v Malinove, ktorá bola nedávno dokončená.

Energetická efektívnosť nie je len o inovatívnej technológií, ale najmä o komplexnom návrhu budovy ako celku

V aktuálne zložitej energetickej situácií sa téma energetickej efketívnosti stala základným pilierom rozvoja a výstavby nových investičných zámerov. Na jednej strane sa tomu odborníci venujúci sa téme trvalo-udržateľného rozvoja dlhodobo veľmi tešia, na strane druhej je namieste obava, aby sa téma nezjednodušila sa iba technologickú otázku. Inovatívne technológie sú nevyhnutné a veľmi dôležité, avšak ich návrhu by mala (musí) predchádzať dôkladná analýza a návrh základného “spotrebiča”.

Týmto spotrebičom je budova, ktorá len pri splnení základných predpokladov nízkej potreby energie (teplo, chlad) vytvára efektívne prostredie pre nasadenie inovatívnych technológií. Ako dosiahnuť návrh tak, aby spĺňal tieto predpoklady?

Sledujte SMART webináre aj v archíve

Našim cieľom je vám ukázať, ako sa stať SMART inštalatérom, získať lepšie zákazky a ako si vybudovať meno vďaka marketingu.